Algemene Voorwaarden Solar-Unit

KVK 74431439

BTW NL001938743B37

 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Solar-Unit met betrekking tot

de verkoop van zonnepanelen, en indien overeengekomen, de installatie daarvan en alle aanvragen

en aanbiedingen daartoe.

 1. Met Solar-Unit is in deze voorwaarden bedoeld: SOLAR-UNIT, KvK-nr. 74431439.
 2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden

gedaan indien deze door Solar-Unit schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Overeenkomst
 2. Alle offertes van Solar-Unit zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en

ondertekende orderformulier door Solar-Unit is ontvangen en aanvaard.

 1. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen

aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Solar-Unit, zijn

voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als speculatief beschouwd.

 1. Levering, risico en eigendom
 2. De door Solar-Unit te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper

opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.

 1. Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Solar[1]Unit, of een door Solar-Unit ingeschakelde derde, en koper.
 2. Het niet naleven van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot de verbreking van de

overeenkomst, noch tot schadevergoeding.

 1. Het risico voor de door Solar-Unit te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die

zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.

 1. Alle door Solar-Unit geleverde zaken blijven eigendom van Solar-Unit tot aan het moment van

algehele voldoening van al hetgeen Solar-Unit in verband met de onderliggende overeenkomst van

de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

 1. Solar-Unit vergoed geen uren en/of dagvergoedingen voor vrij genomen tijd (zowel in

dienstverband als o.b.v. zelfstandig ondernemerschap) indien de installatie door overmacht niet kan

worden uitgevoerd op de ingeplande installatiedatum. Solar-Unit verplicht zich om de installatie bij

uitstel binnen 4 weken opnieuw te plannen en installeren.

 1. Solar-Unit stelt geen vergoeding ter beschikking indien een installatie noodgedwongen moet

worden uitgesteld. Enkel indien Solar-Unit niet binnen 4 weken na de originele installatiedatum kan

installeren zal Solar-Unit een vergoeding voor de gemiste PV opbrengst ter beschikking stellen. Deze

vergoeding wordt berekend aan de hand van een vergelijkbare installatie en aan €0,20 per kWh.

 1. De koper is zelf verantwoordelijk voor een sterk internetbereik op de plaats waar de omvormer

komt te hangen. Solar-Unit is daarbij dus ook niet verantwoordelijk voor de werking van de

Wifi/internet en het juist functioneren van de monitoring.

 1. Overmacht
 2. Solar-Unit is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door

(weers)omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking

aan Solar-Unit van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Solar-Unit

toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Solar-Unit worden haar verplichtingen opgeschort. Indien

de overmacht langer duurt dan zes maanden is Solar-Unit bevoegd de overeenkomst voor het niet[1]uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in

artikel 9.

 1. Garantie
 2. Solar-Unit staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin

dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de

garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos (behoudens

verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal

crediteren, een en ander naar keuze van Solar-Unit. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt

uitsluitend plaats binnen Nederland. Solar-Unit is hierbij niet verantwoordelijk voor de wachttijd die

het vervangen/herstellen met zich meebrengt en zal deze verloren zonneuren (of andere zaken) dan

ook niet vergoeden.

 1. Bij aanspraken op garantie (zoals omschreven in de offerte) dient de originele (geprinte) factuur te

worden overlegd.

 1. Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging

van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

 1. De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14

dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Solar-Unit vervalt.

 1. Reclamaties ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak

jegens Solar-Unit, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.

 1. Ieder recht op garantie vervalt indien: a. de door Solar-Unit gegeven aanwijzingen voor opslag,

plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;

 1. de Solar-Unit Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de

overeengekomen of gebruikelijke bestemming; c. koper of niet door Solar-Unit ingeschakelde derden

zonder toestemming van Solar-Unit aan de Solar-Unit Zonnepanelen werkzaamheden hebben

verricht; d. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen

jegens Solar-Unit niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; e. Uitgesloten van garantie zijn: •Schade

aan de Solar-Unit Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte

blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar,

burgeroorlog, oproer. • Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan

werknemers of onderaannemers van Solar-Unit dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden

gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen • Schade door dieren, vandalisme, diefstal en

molest. • Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25

mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen,

zandstormen, e.d. • Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen,

vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d. • Schade/gebreken die is/zijn ontstaan

aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift

van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden. •

Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of

draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Solar-Unit Zonnepanelen.

 1. Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die Solar-Unit van derden betrekt zijn de

garantieverplichtingen van Solar-Unit jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de

garantieverplichtingen van die derden jegens Solar-Unit.

 1. Installatie garantie: Garantie op de elektrische werking van het complete zonnepanelensysteem als geheel. Ook wel systeemgarantie of

garantie op de werkzaamheden genoemd. Installatiegarantie is 12 maanden geldig na oplevering.

 

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 2. De aansprakelijkheid van Solar-Unit in verband met eventuele tekortkomingen in door haar

geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie.

 1. Solar-Unit is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding

behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Solar-Unit of haar

eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Solar-Unit zelf is aansprakelijkheid van Solar[1]Unit voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

 1. In alle gevallen waarin Solar-Unit gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit

hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in

verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering

van Solar-Unit, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

 1. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met

de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Solar-Unit aan Solar-Unit kunnen

worden tegengeworpen, zullen door Solar-Unit ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.

 1. De werknemers van Solar-Unit of door Solar-Unit voor de uitvoering van de overeenkomst

ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te

ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

 1. Koper zal Solar-Unit, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst

ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering

door Solar-Unit van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke

de koper toekomen jegens Solar-Unit.

 1. Annulering door koper
 2. De koper kan de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren binnen 14

dagen na het sluiten van de overeenkomst. Na dit termijn is de koper verplicht om het systeem af te

nemen en de kosten daarvan te betalen. Als koper de overeenkomst toch wilt annuleren, buiten het

termijn van 14 dagen, is de koper verplicht om 15% van de verkoopsom (exclusief BTW) te betalen

aan Solar-Unit.

 1. Ontbinding door Solar-Unit
 2. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in

staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede

wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Solar-Unit het recht

om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande

ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander

naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten,

schade en interesten.

 1. Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken

zijn geleverd, heeft Solar-Unit recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd

met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

 1. Privacy

Solar-Unit verzoekt bij de aanvraag van een product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt

Solar-Unit voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en

marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit

schriftelijk kenbaar maken via info@Solar-Unit-.nl.

 1. Geschillen en toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend

worden beslecht door de bevoegde rechter te Amersfoort.